За нас

„СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД

„СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД е основана през 2013 г. За периода от създаването си до момента, фирмата е натрупала изключителен опит, разполага с квалифицирани технически кадри и работна ръка, с които изпълнява своята дейност. Фирмата се е доказала като опитен, квалифициран и мотивиран партньор - изпълнител на строително-монтажни работи, в реализацията на следните видове строежи: 

 • високо строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено) и прилежащата му инфраструктура – жилищни сгради; сгради на държавната и общинска инфраструктура; недвижими културни ценности с категория „местно“ и „национално значение“ и др.
 • транспортна инфраструктура – пътна и улична мрежа и съоръженията към тях и др.;
 • благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда – разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на водоснабдяването и канализацията; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа; озеленителни работи и др.
0
+
Години
0
+
доволни клиента – възложители и доставчици
0
+
завършени обекта

Фирмата е сертифицирана по ISO, притежава сертификати ISO 9001:2015 за управление на качеството, ISO 14001:2015 за управление на околната среда и ISO 45001:2015 за управление на здравето и безопасността при работа, с обхват на сертификацията: „Строителство и ремонт на улици, пътища, жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения и прилежащата инфрастуктура. Строителство и поддръжка на автомагистрали, пътища, летища и самолетни писти, ж.п гари, метрополитени, мостове и тунели. Изграждане на преносни и разпределителни проводи и мрежи. СМР и СРР на хидромелиоративни съоръжения. Изграждане и закриване на депа. Изграждане и поддръжка на електрически инсталации, ВиК и ОВиК системи.СМР и СРР на хидротехнически съоръжения, хидроенергийни съоръжения и инфраструктурни обекти и прилежащите им съоръжения, корекция на речни корита, диги, насипи и корекции за защита от ерозия. Строителство, реконструкция и ремонт на електросъоръжения и електрически уредби.”

„СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД е регистрирана по ЗДДС в Националната агенция по приходите.

Изпълнявани СМР, съгласно сключените договори:

 • Рехабилитация, ремонт и реконструкция на улична мрежа.
 • Изграждане на водопровод и възстановяване на асфалтова настилка.
 • Рекултивация на депа и изграждане на мониторингови пунктове.
 • Изграждане, реконструкция и ремонт на сгради.
 • Стоманобетонови конструкции, покривни конструкции, зидане на тухлени зидове, хидроизолации, замазки, настилки, мазилки, шпакловка и боядисване.
 • Доставка и монтаж на дограми, врати, гипсокартон и парапети.
 • Изпълнение на вътрешни ВиК, ОВК и Ел. инсталации, както и всички окомплектовки по тях.
 • Вертикална планировка и изграждане на оградни съоръжения.
 • Изпълнение на площадки и оборудването им.
 • и др. видове СМР.

Дружеството е регистрирано в Камарата на строителите и притежава удостоверения за:

 • I група – строежи от втора до пета категория;.
 • II група – строежи от трета и четвърта категория;.
 • III група – строежи от трета до пета категория;.
 • IV група – строежи от втора до пета категория;.
 • V група – строежи отделни видове СМР.