Проекти - Център за социална рехабилитация и интеграция

Център за социална рехабилитация и интеграция


Project Description

Обект: „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост в съществуваща сграда (поликлиника), находяща се в УПИ IX от кв.87 по плана на гр. Дряново“

Възложител: Община Дряново

Локация

Дряново

Завърпен
100%