Проекти - Зорница

Зорница


Project Description

Обект: „Извършване на строително- монтажни работи за обект: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на целодневна детска градина №2 „Зорница“, УПИ III 3326-детска градина, кв. 7801 по плана на гр. Стара Загора“.

Възложител: Община Стара Загора

Локация

Стара Загора

Завършен
100%